CZEGO SIE WYMAGA OD ADEKWATNEJ TEORII UCZENIA SIE

CZEGO SIĘ WYMAGA OD ADEKWATNEJ TEORII UCZENIA SIĘ. Aby jakaś teoria stała się pomocą dla nauczycieli, musi być realna w tym znaczeniu, że musi dopomóc w uświadomieniu, co właściwie dzieje się w klasie. Nie może nam zasłaniać oczu na rzeczywistość, jak to czyni wiele popularnych teorii, które omawialiśmy w poprzednim rozdziale, ani kusić nas do uporczywego stosowania metod, które uniemożliwią lub będą hamować uczenie się. Jeżeli jakaś teoria ma być realna, musi zawierać świadomość faktu, że nauczyciel ma do czynienia z sytuacjami uczenia się, które stanowią pewną całość nie dającą się łatwo rozbić na oddzielne części. Innymi słowy, nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę, że nauka dzielenia to coś o wiele więcej niż pokazanie grupie dzieci, jak należy postępować przy dzieleniu liczby dwu lub wielocyfrowej. Być realistą znaczy również znać motywy, gotowość do uczenia się, atmosferę panującą w klasie, stopień dojrza łości uczniów i szereg innych czynników, które odgrywają ważną rolę w każdej sytuacji uczenia się. Wszystkie te rozważania i kryteria wpływające na wybór lub rozwój odpowiedniej teorii uczenia się odpowiadają temu, co psychologowie określają, jako dynamiczne podejście do badań ludzkiego zachowania się, o czym wspomnieliśmy pośrednio pod koniec rozdziału drugiego. Dynamiczne podejście kładzie nacisk na pewną ilość podstawowych założeń: 1. Każde zachowanie się ma swoją przyczynę 2. Każde zachowanie się ma swój cel 3. Przyczyny i cele zachowania się są wielorakie 4. Zachowanie się jest procesem ciągły 5. [hasła pokrewne: złamanie podstawy czaszki, rigevidon ulotka, gamma glutamylotransferaza ]

Powiązane tematy z artykułem: gamma glutamylotransferaza rigevidon ulotka złamanie podstawy czaszki