Intensywistyczny personel i śmiertelność w ciągu nocy wśród pacjentów z poważnymi zaburzeniami ad

Wszystkie aspekty badania zostały sprawdzone i zatwierdzone przez komisję odwoławczą Uniwersytetu w Pittsburghu. Ponieważ badania te uznano za stwarzające minimalne ryzyko dla uczestników, odstąpiono od wymogu indywidualnej świadomej zgody. Wybór pacjenta
Pacjenci w wieku powyżej 17 lat, którzy zostali przyjęci na oddział intensywnej terapii z wypełnionymi danymi z badań, kwalifikowali się do włączenia do tej analizy. W przypadku pacjentów z wieloma przyjęciami na OIOM do badania włączono późniejsze rekrutacje.
Zmienne
Główną zmienną wynikową była śmiertelność wewnątrzszpitalna. Pacjenci, którzy zostali wypisani do opieki hospicyjnej, zostali sklasyfikowani jako martwi przy wypisie. Główną zmienną ekspozycji był intensywny personel nocny, określony jako intensywny lekarz prowadzący, który był fizycznie obecny na OIOM-ie lub w innym miejscu szpitala i natychmiast dostępny do zarządzania sytuacjami kryzysowymi na OIOM w godzinach nocnych.
Współzmienne obejmowały zmienne określone a priori jako potencjalne czynniki zakłócające nocną obsadę personelu i umieralność na podstawie wcześniejszych badań.11,12 Współzmienne na poziomie pacjenta obejmowały wiek, rasę lub grupę etniczną, płeć, ostry wynik fizjologiczny (miara ciężkości choroby od 0 do 252, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę i wyższe ryzyko zgonu), obecność lub brak wybranych współistniejących stanów (zespół nabytego niedoboru odporności, chłoniak, szpiczak, marskość wątroby, niewydolność wątroby, immunosupresja i rak przerzutowy), umiejscowienie pacjenta przed przyjęciem na oddział intensywnej terapii (oddział ratunkowy, sala operacyjna, szpital, inny szpital lub inne miejsce), długość pobytu w szpitalu przed przyjęciem na oddział intensywnej terapii, roczna liczba przyjęć na oddział intensywnej terapii, diagnoza przyjęcia, 14 oraz stan pacjenta w odniesieniu do potrzeby inwazyjnej wentylacji mechanicznej w momencie przyjęcia. Uwzględniliśmy także status nauczania szpitala, w oparciu o stosunek mieszkańców do łóżek (ze wskaźnikiem 0 wskazującym na szpital nieodchodzący, 0 do <0,25 mniejszego szpitala klinicznego i .0,25 dużego szpitala klinicznego); model intensywnej obsady w ciągu dnia, oparty na roli opiekuna dziennego na OIOM-ie (z opcjonalną konsultacją z lekarzem intensywnym sklasyfikowanym jako niska intensywność i obowiązkową konsultacją z intensywnym lub pierwotnym transferem opieki do osoby intensywnej, zaliczonej do grupy o wysokiej intensywności) 1; region geograficzny; i rodzaj ICU.15
Analiza wrażliwości
Oceniliśmy wrażliwość naszych ustaleń, powtarzając analizę pierwotną za pomocą mniej restrykcyjnej definicji personelu intensywnej opieki nocnej, która obejmowała zasięg nocny na oddziale OIOM. Oceniliśmy również związek między liczbą personelu nocnego a śmiertelnością wewnątrzszpitalną w przypadku pięciu wcześniej określonych subpopulacji pacjentów: pacjentów, którzy otrzymali aktywną terapię przy przyjęciu na oddział intensywnej terapii, a nie zostali dopuszczeni jedynie do obserwacji, 14 pacjentów poddanych mechanicznej wentylacji na przyjęciu na oddział intensywnej terapii, pacjenci przyjęci na oddział intensywnej terapii w nocy (od 19:00 do 7 rano), pacjenci z najwyższą ostrą oceną fizjologiczną (najwyższą trzecią) oraz pacjenci z rozpoznaniem wstępnym sepsy. Postawiliśmy hipotezę z góry, że te populacje najprawdopodobniej odniosą korzyści z obecności wewnętrznego aktywisty w nocy.
Analiza weryfikacji
Aby zweryfikować wyniki naszej wstępnej analizy, przeprowadziliśmy drugie retrospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem danych dotyczących wypisu z Pennsylvania Health Care Care Containment Council (PHC4)
[podobne: dicloberl retard alkohol, zespół opóźnionej fazy snu, cholegran ]

Powiązane tematy z artykułem: cholegran dicloberl retard alkohol zespół opóźnionej fazy snu