Intensywistyczny personel i śmiertelność w ciągu nocy wśród pacjentów z poważnymi zaburzeniami czesc 4

Szpitale były zróżnicowane pod względem liczby łóżek, liczby OIOM, statusu akademickiego i regionu geograficznego. Nie było znaczących różnic między szpitalami, w których koordynator programu APACHE zareagował na badanie i szpitale, w których koordynator programu APACHE nie zareagował (Tabela 1). Charakterystyka 49 oddziałów intensywnej opieki medycznej w badaniu przedstawiono w tabeli 2. Wśród oddziałów intensywnej opieki medycznej bez personelu nocnego w intensywnej intensywności najczęstszym modelem personelu nocnego był zasięg rezydencji (w 25 oddziałach intensywnej terapii [51% całości]], po którym nie ma zasięgu wewnętrznego (w 6 oddziałach OIT [12%]), zasięg obejmował lekarzy, którzy nie byli leczeni intensywnie (w 5 OIT [10%]) i obejmował opiekuna lub asystenta lekarza (w OIT [2%]). Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka pacjentów. Nie było znaczących różnic między pacjentami przyjmowanymi na OIOM z nocnym pokryciem intensywnym i tymi leczonymi na OAiIT bez takiego pokrycia w odniesieniu do cech demograficznych, przyjmowania diagnozy, ciężkości choroby według ostrej oceny fizjologicznej, aktywnego leczenia przy przyjęciu, stosowaniu lub nieużywania leku. wentylacja mechaniczna przy przyjęciu oraz długość pobytu w szpitalu przed przyjęciem na oddział intensywnej terapii (tabela 3). Niewyregulowana śmiertelność wewnątrzszpitalna była podobna w przypadku oddziałów intensywnej terapii z osobami bez intensywnej pracy w nocy (odpowiednio 12,8% i 13,4%, P = 0,053).
Nocne intensywne ćwiczenia i śmiertelność
Tabela 4. Tabela 4. Iloraz szans dla śmierci na oddziałach intensywnej terapii z nocnym intensywnym stosowaniem personelu w kohortach APACHE i PHC4. W modelu wielowymiarowym, który nie uwzględniał naszego wcześniej określonego terminu interakcji, personel nocny pod presją nie był związany ze zmniejszoną śmiertelnością (iloraz szans na śmierć, 1,02, przedział ufności 95% [CI], 0,73 do 1,41, P = 0,92), ani też nie był wysoki -działanie w ciągu dnia związane ze zmniejszoną śmiertelnością (iloraz szans, 0,78, 95% CI, 0,57 do 1,07, P = 0,13). W naszym ostatecznym modelu termin interakcji między intensywnością personelu w ciągu dnia a personelem intensywnej opieki nocnej był znaczący (P = 0,02); w związku z tym raportujemy wpływ personelu nocnego osobno dla oddziałów intensywnej opieki medycznej na podstawie intensywności zatrudnienia w ciągu dnia (tabela 4). W 22 oddziałach intensywnej terapii z niską intensywnością w ciągu dnia (45% całości), liczba personelu intensywnej terapii w nocy była związana ze zmniejszeniem śmiertelności wewnątrzszpitalnej skorygowanej o ryzyko (iloraz szans, 0,62, P = 0,04). Jednak na oddziałach intensywnej opieki medycznej o dużej intensywności w ciągu dnia liczba personelu intensywnego nocnego nie dawała żadnych korzyści w odniesieniu do śmiertelności wewnątrzszpitalnej skorygowanej o ryzyko (iloraz szans, 1,08, P = 0,78). We wszystkich wcześniej określonych subpopulacjach powiązanie między liczbą personelu nocnego a umieralnością wewnątrzszpitalną odzwierciedlało wyniki z modelem podstawowym (tabela 4).
Analiza wrażliwości, która obejmowała uwzględnienie przez mieszkańców definicji nocnego intensywnego personelu, wykazała również znaczącą interakcję pomiędzy intensywnością personelu dziennego i nocnego. Przy pomocy tej definicji personel nocny był związany ze zmniejszoną śmiertelnością wewnątrzszpitalną zarówno na OIT o niskim natężeniu (iloraz szans, 0,42, 95% CI, 0,29 do 0,59, P <0,01), jak i intensywne ICU (iloraz szans, 0,47; 95% CI, 0,34 do 0,65; P <0,01).
Nasza analiza weryfikacyjna danych PHC4 wykazała podobną zależność między liczbą personelu w ciągu dnia, liczbą personelu w nocy i śmiertelnością wewnątrzszpitalną
[podobne: royalmed łomianki, zespół opóźnionej fazy snu, cholegran ]

Powiązane tematy z artykułem: cholegran royalmed łomianki zespół opóźnionej fazy snu