Metoda fotometryczna

Sposób przybliżony wykreślenia krzywej bilirubiny opiera, się na tym, że 2 ml 0,05 roztworu nadmanganianu potasu, dopełnione wodą przekroploną do 100 ml, pochłania taką samą ilość światła, jak roztwór zawierający 10 ml bilirubiny. Dla wykreślenia krzywej do probówki spektrofotometru wlewa się wyżej podamy roztwór nadmanganianu potasu i oznacza stopień przepuszczalności. Otrzymany punkt zaznacza się na papierze semilogarytmicznym i łączy się go linią prostą z punktem zerowym. b) Metoda fotometryczna Jendrassik-Czikego ilościowego oznaczania bilirubiny w krwi Zasada ta sama co w metodzie V. d. Bergha. Odczynniki: 1) odczynnik mieszany, sporządzany dodanie do 10 mI odczynnika dwuazowego nr 1 czynnika dwuazowego nr 2; 2) roztwór będzinianinu sodu kofeiny, sporządzony przez rozpuszczenie tego związku w wagowo takiej samej ilości wody przekroplonej na wrzącej łaźni wodnej; po przesączeniu odczynnik przechowuje się w flaszce; 3) alkohol etylowy 96%; 4) stężony kwas solny. Wykonanie: Do 2 ml surowicy lub osocza krwi, pobranych na czczo, dodaje się w probówce 0,5 ml roztworu kofeinowego, 1 ml odczynnika dwuazowego mieszanego i po 5-10 minutach (nie wcześniej i nie później) 6,7 ml alkoholu, następnie po starannym wstrząśnięciu odsącza się od strątu białkowego przez sączek Schleichera i Schiilla nr 589 III lub nr 602, przykrywając lejek szkiełkiem zegarkowym dla zapobieżenia parowaniu. Jeżeli przesącz jest mętny, sączy się go ponownie przez ten sam sączek, aż stanie się przejrzysty. Do 4 ml przejrzystego przesączu dodaje się 0,4 ml stężonego kwasu solnego i silnie się wstrząsa, a następnie wlewa do naczyńka fotometrycznego o grubości warstwy płynu 10 mm. Drugie takie samo naczyńko napełnia się alkoholem, oba naczyńka wstawia się do spektrofotometru Pulfiricha i przy użyciu sączka S 57 oznacza się współczynnik wygasania światła (ekstynkcji), odczytując go natychmiast, [patrz też: ból ramienia przy podnoszeniu ręki, zioła szwedzkie bittner, isko żyrardów ]

Powiązane tematy z artykułem: ból ramienia przy podnoszeniu ręki isko żyrardów zioła szwedzkie bittner