CZEGO SIE WYMAGA OD ADEKWATNEJ TEORII UCZENIA SIE

CZEGO SIĘ WYMAGA OD ADEKWATNEJ TEORII UCZENIA SIĘ. Aby jakaś teoria stała się pomocą dla nauczycieli, musi być realna w tym znaczeniu, że musi dopomóc w uświadomieniu, co właściwie dzieje się w klasie. Nie może nam zasłaniać oczu na rzeczywistość, jak to czyni wiele popularnych teorii, które omawialiśmy w poprzednim rozdziale, ani kusić nas do uporczywego stosowania metod, które uniemożliwią lub będą hamować uczenie się. Jeżeli jakaś teoria ma być realna, musi zawierać świadomość faktu, że nauczyciel ma do czynienia z sytuacjami uczenia się, które stanowią pewną całość nie dającą się łatwo rozbić na oddzielne części. Innymi słowy, nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę, że nauka dzielenia to coś o wiele więcej niż pokazanie grupie dzieci, jak należy postępować przy dzieleniu liczby dwu lub wielocyfrowej. Być realistą znaczy również znać motywy, gotowość do uczenia się, atmosferę panującą w klasie, stopień dojrza łości uczniów i szereg innych czynników, które odgrywają ważną rolę w każdej sytuacji uczenia się. Wszystkie te rozważania i kryteria wpływające na wybór lub rozwój odpowiedniej teorii uczenia się odpowiadają temu, co psychologowie określają, jako „dynamiczne” podejście do badań ludzkiego zachowania się, o czym wspomnieliśmy pośrednio pod koniec rozdziału drugiego. Dynamiczne podejście kładzie nacisk na pewną ilość podstawowych założeń: 1. Każde zachowanie się ma swoją przyczynę 2. Każde zachowanie się ma swój cel 3. Przyczyny i cele zachowania się są wielorakie 4. Zachowanie się jest procesem ciągły 5. [hasła pokrewne: objawy ciąży, Ginekolog łódź, Warszawa ginekolog ]

Nie dowodzi to jednak, ze nauka laciny nie ma wartosci z punktu widzenia nauki angielskiego

Nie dowodzi to jednak, że nauka łaciny nie ma wartości z punktu widzenia nauki angielskiego. Dowodzi tylko, że łacina nauczana jak zwykle, nie pomaga w uczeniu siłę angielskiego nauczanego jak zwykle. Jest zupełnie możliwe, że zarówno łacina, jak i angielski mogą być nauczane jakoś inaczej w tym celu, aby uczniowie mogli dokonać transferu uczenia się z jednego przedmiotu na drugi. Jednym z najpowszechniejszych błędów leżących u podstaw tak bardzo tradycyjnej i popularnej teorii uczenia się jest założenie, że gdy dwa fakty zdarzą się równocześnie, jeden jest przyczyną drugiego. W życiu codziennym znajdujemy wiele przykładów tego rodzaju błędnego myślenia. Jednym z najnowszych jest powszechne przekonanie, że przestępczość młodzieży jest wynikiem czytania komiksów. To przekonanie zjednuje sobie zwolenników, ponieważ powiększa się zarówno przestępczość młodzieży, jak sprzedaż i poczytność komiksów. Naturalnie, nasza niechęć do t ego rodzaju lektury, jaką znajdujemy w komiksach, może doprowadzić do przyjęcia twierdzenia, że między tymi faktami istnieje powiązanie przyczynowo-skutkowe. To przypuszczalne powiązanie nie wytrzymuje jednakże próby badań. Dzieci, które czytają dużo komiksów, nie są prawdopodobnie bardziej przestępcze niż te dzieci, które nie czytają ich lub czytają je rzadko. [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, USG ciąży, Ginekolog łódź ]