Wpływ stężeń u nastolatków ze skoliozą idiopatyczną AD 3

Kwalifikowalność została określona przez lokalnych badaczy. Standardowe informacje o badaniu zostały przedstawione kwalifikowanym pacjentom za pomocą modułu edukacyjnego online. Pacjenci, którzy odmówili udziału w badaniu zostali zarejestrowani jako poddani badaniu przesiewowemu, a ich wiek, płeć, rasa i grupa etniczna, rodzaj krzywej, kąt 16 Cobb największej krzywej i przyczyna spadku zostały zarejestrowane w internetowym systemie rejestracji. Pacjenci udzielający zgody na randomizację otrzymywali wygenerowane komputerowo przypisanie do wzmocnienia lub obserwacji, które było stratyfikowane według typu krzywej (pojedyncza krzywa klatki piersiowej względem wszystkich innych krzywych); pacjenci w kohorcie preferencyjnej wybierali wzmacnianie lub obserwację. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna była wymagana przed wszczęciem jakichkolwiek procedur badawczych.
Interwencje studyjne
Pacjenci w grupie obserwacyjnej nie otrzymywali specjalnego leczenia. Pacjenci w grupie zaostrzonej otrzymali sztywną ortezę torakowo-piersiową, zalecaną do noszenia przez co najmniej 18 godzin dziennie. Centra uczestniczące określiły rodzaj zastrzałów stosowanych w ich normalnej praktyce klinicznej. Czas zużycia określano za pomocą rejestratora temperatury (StowAway lub rejestratora danych TidbiT, Onset Computer) osadzonego w klamrze i zaprogramowanego do rejestrowania daty, czasu i temperatury co 15 minut. Temperatura 28,0 ° C (82,4 ° F) lub wyższa17,18 wskazuje, że aparat był noszony. Pacjenci, którzy otrzymali aparat ortodontyczny, zostali uznani za leczonych, niezależnie od stopnia przestrzegania zalecanego zużycia klamry.
Zarówno pacjenci, jak i lekarze byli świadomi przypisanego leczenia. Jednak wszystkie oceny radiograficzne i ustalenia wyników zostały wykonane w centralnym centrum koordynacyjnym przez dwóch czytelników (pracownika badawczego i radiologa układu mięśniowo-szkieletowego), którzy nie byli świadomi przydzielonego leczenia i otrzymanego leczenia.
Gromadzenie danych i okresy kontrolne
Zebraliśmy dane radiograficzne, kliniczne, ortotyczne i zgłaszane przez siebie w 6-miesięcznych odstępach. Zdarzenia niepożądane i wyniki dotyczące jakości życia monitorowano przy każdej kolejnej ocenie i zgłaszano do komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo. Pełna lista tych danych znajduje się w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Typ nawiasu klamrowego (Boston, Wilmington lub jeden z kilku innych projektów), specyficzne dostosowania i modyfikacje w czasie zostały zarejestrowane. Dane monitorujące temperaturę były pobierane co 6 miesięcy przez koordynatora badań.
Wyniki
Pierwotny wynik został określony, gdy pierwszy z dwóch warunków został spełniony: progresja krzywej do 50 stopni lub więcej (niepowodzenie leczenia) lub dojrzałość szkieletu bez tego stopnia progresji krzywej (sukces leczenia). Pierwotny wynik dojrzałości był oparty na zmianie wysokości pionowej, z dostosowaniem do zmiany kąta Cobb.19 Ze względu na obawy dotyczące dokładności i wiarygodności tego środka, dojrzałość została ponownie zdefiniowana jako klasa Risser 4 dla dziewcząt (75 do 100% kostnienia biodrowej części biodrowej, odpowiadające prawie zaprzestaniu wzrostu) lub 5 dla chłopców (100% kostnienia apofizy z fuzją do kości biodrowej) i cyfrowej fazy dojrzałości Sandersa wynoszącej 7 (zdefiniowanej jako zamknięcie wszystkich fuzji phalanges) .20 Zmiana ta została dokonana przed jakąkolwiek analizą danych
[przypisy: cholegran, złamanie podstawy czaszki, medikard ]

Powiązane tematy z artykułem: cholegran medikard złamanie podstawy czaszki