Wpływ stężeń u nastolatków ze skoliozą idiopatyczną AD 5

Łączny wskaźnik błędów typu I utrzymywał się na planowanym poziomie 0,05 za pomocą podejścia do funkcji wydawania Lan-DeMets28 z funkcją wydatków O Brien-Fleming29. Oprócz analizy skuteczności, rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zażądała okresowej oceny pierwszych 6 miesięcy danych monitorujących temperaturę pacjenta, aby ocenić, czy pacjenci stosowali się do leczenia na poziomie, który pozwoliłby nam zaobserwować efekt leczenia, gdyby w rzeczywistości taki istniał. Średni czas (w godzinach) zużycia klamry na dzień został obliczony i podzielony na kwartyle. Test chi-kwadrat został wykorzystany do oceny związku między czasem noszenia a stopniem sukcesu. Wyniki
Wcześniejsze zakończenie badania skuteczności
Pierwsza analiza okresowa (wrzesień 2012 r.) Obejmowała 178 pacjentów, a druga (styczeń 2013 r.) Obejmowała 230 pacjentów. Wstępnie określona wartość P dla zatrzymania badania ze względu na skuteczność wynosiła 0,00821. Analiza pierwotna dała skorygowany iloraz szans 2,03 (przedział ufności 95% [CI], 1,12 do 3,68; P = 0,0197), co wskazuje na korzyść terapeutyczną na korzyść stężenia. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zalecała zakończenie badania nie tylko na podstawie tej analizy (z wartością P zbliżoną do wcześniej określonego poziomu dla zakończenia badania), ale także na podstawie wyników analizy zamiaru leczenia i obserwacja silnego pozytywnego związku pomiędzy ilością czasu spędzonego na noszeniu klamry a stopą sukcesu. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zleciła zespołowi badawczemu wykonanie blokady danych dotyczących wszystkich wyników do daty posiedzenia zarządu włącznie. Analizy przedstawione w tym artykule zostały wykonane przy użyciu powstałego zestawu danych.
Charakterystyka pacjentów
Rysunek 1. Rysunek 1. Zapoznanie się i leczenie pacjentów. W okresie od marca 2007 r. Do lutego 2011 r. Przebadano ogółem 1086 pacjentów. Spośród 242 pacjentów włączonych do analizy pierwotnej 116 pacjentów poddano randomizacji i włączono do populacji, która miała zamiar leczyć. W sumie 126 pacjentów odmówiło randomizacji i wybrało preferowane leczenie. Pacjentom pozwolono na zmianę grup terapeutycznych na życzenie.
Spośród 1183 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 1086 spełniło kryteria włączenia i podjęło decyzję dotyczącą udziału w badaniu (ryc. 1). Łącznie 383 pacjentów (35%) wyraziło zgodę, za pisemną świadomą zgodą rodziców lub opiekunów. Ci pacjenci zostali następnie poddani randomizacji (155 pacjentów [40%]) lub odrzucili randomizację, a zamiast tego wybrali leczenie (228 [60%]). 383 pacjentów ze świadomą zgodą i 703, którzy odmówili uczestnictwa, było podobnych pod względem rozkładu wieku i płci, ale w grupie przy świadomej zgodzie był nieco wyższy odsetek czarnych i nieco niższy odsetek pacjentów z pojedynczą krzywą lędźwiową lub zarówno krzywą klatki piersiowej, jak i piersiowo-lędźwiową (tabela S4 w dodatkowym dodatku).
Analiza pierwotna
Tabela 1
[patrz też: lokland, lokland Śródmieście, ranolazyna ]

Powiązane tematy z artykułem: lokland maść siarkowa cena ranolazyna